REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.pchn.edu.pl

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy www.pchn.edu.pl, zwany w dalszej części regulaminu „serwisem”, dostępny pod adresem  www.pchn.edu.pl, jest prowadzony przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Wewnętrznej 5, 31-332 Kraków, działające na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000491636, posiadającym NIP: 9452177078, REGON: 123018424 e mail: pytania-kurs@ptmr.info.pl,  zwanego w dalszej części „administratorem”
 2. Działalność gospodarcza administratora została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Wydawnictwo Interaktywne Medutools Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jest administratorem danych osobowych użytkowników serwisu. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są za ich zgodą w celach i na zasadach określonych w Polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej serwisu i innych dokumentach udostępnianych użytkownikom zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U. UE L119 z 4 maja 2016 r., str. 1), Ustawą z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (U. z 2018 r. poz. 1000), i innymi aktami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Do korzystania z serwisu konieczne jest posiadanie sprzętu komputerowego (komputer stacjonarny, tablet, smartphone) z dostępem do internetu oraz z zainstalowaną przeglądarką internetową. Dostęp do serwisu jest możliwy z użyciem przeglądarek Google Chrome 65, Firefox 48, Microsoft Edge 25 Safari 11 lub nowszych zarówno w wersjach stacjonarnych jak i mobilnych.
 5. Użytkownikom korzystającym z serwisu zabrania się wprowadzania na stronie internetowej serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.
 6. Wszelkie treści dostępne w serwisie są legalne, a Wydawnictwo Interaktywne Medutools Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jest uprawnione do dysponowania nimi w sposób oferowany na portalu w szczególności dysponuje majątkowym prawami autorskimi na odpowiednich polach eksploatacji.
 7. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników serwisu.
 8. Każdy użytkownik serwisu zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem, co potwierdza w toku rejestracji konta użytkownika w serwisie.
 9. Serwis dedykowany jest wyłącznie lekarzom posiadający Numer Prawa Wykonywania Zawodu oraz podmiotom leczniczym i tylko Ci użytkownicy mogą dokonać rejestracji w serwisie.
 10. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

 

Rozdział II

Definicje

 1. Słownik pojęć stosowanych w regulaminie:
 • Użytkownik: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną albo inna jednostka organizacyjna dokonująca rejestracji w serwisie będąca lekarzem lub podmiotem leczniczym.
 • Lekarz – osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. z dnia 19 marca 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 790).
 • Podmiot Leczniczy osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub inna jednostka organizacyjna w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. z dnia 24 lutego 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 633).
 • Newsletter: nieodpłatna elektroniczna usługa marketingowa świadczona przez serwis na rzecz użytkowników polegająca na wysyłaniu pocztą elektroniczną na podany przez użytkownika adres e – mail za jego wyraźną zgodą (która może być wycofana w każdej chwili), informacji o nowych treściach edukacyjnych, badawczych, przypominających o udziale w kursach edukacyjnych i innych informacji przydatnych w celu korzystania z serwisu.
 • Formularz rejestracji: formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej serwisu, umożliwiający użytkownikowi podanie danych niezbędnych do założenia konta umożliwiającego korzystanie z serwisu.
 • Konto: oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór danych zawierający dane osobowe użytkownika, a także inne dane konieczne w celu korzystania z serwisu.

 

 

Rozdział III

Rejestracja

 1. W celu skorzystania z usług serwisu obowiązkowe jest dokonanie rejestracji.
 2. Użytkownik dokonuje rejestracji poprzez kliknięcie pola zarejestruj się dedykowanego dla danej kategorii użytkownika (odpowiednio: lekarz, podmiot leczniczy, lekarz i podmiot leczniczy), wypełnienie formularza rejestracji polegającego na wpisaniu wymaganych danych i postępowaniu zgodnie z informacjami generowanymi automatycznie przez stronę internetową serwisu.
 3. W następstwie dokonania rejestracji zostaje utworzone indywidulane konto użytkownika na stronie internetowej serwisu, do którego Użytkownik może się zalogować za pomocą indywidualnego loginu i hasła podanych przez Użytkownika w toku rejestracji.
 4. Użytkownik wyraża w toku rejestracji zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w celu korzystania z usług serwisu.
 5. Użytkownik będący lekarzem zobowiązany jest podać przy rejestracji swój Numer Prawa Wykonywania Zawodu.
 6. Użytkownik będący podmiotem leczniczym zobowiązany jest podać przy rejestracji swój numer wpisu do Rejestru Podmiotów Leczniczych.
 7. Użytkownik – lekarz będący równocześnie podmiotem leczniczym powinien dokonać rejestracji z pola zarejestruj się z dedykacją „lekarz i podmiot leczniczy” lub rejestracji uzupełniającej jako podmiot leczniczy z odpowiedniej zakładki funkcjonującej w ramach założonego już konta lekarza. 
 8. Użytkownik będący lekarzem zobowiązany jest w ramach rejestracji podać dane podmiotu leczniczego, w którym jest zatrudniony.
 9. W toku procesu rejestracji każdy użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem i jeżeli chcę kontynuować rejestrację i korzystać z usług świadczonych w ramach serwisu – zaakceptować jego postanowienia.
 10. Serwis niezwłocznie potwierdza założenie konta poprzez wysłanie wiadomości e- mail na podany adres elektroniczny użytkownika.
 11. Aktywacja konta dokonuje się poprzez kliknięcie w link zawarty w mailu.
 12. Dokonując rejestracji, a także po jej dokonaniu użytkownik może zamówić usługę newslettera. Usługa ta może być zamówiona także w późniejszym okresie poprzez kliknięcie pola „zapisz się na newsletter” i postępowanie zgodnie z informacjami generowanymi automatycznie przez stronę internetową.
 13. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usługi newslettera poprzez kliknięcie w panelu użytkownika pola zrezygnuj z usługi newsletter i postępowanie generowanymi automatycznie przez stronę internetową.
 14. Użytkownik może w każdym czasie usunąć konto z portalu poprzez kliknięcie w panelu użytkownika pola usuń konto i postępowanie zgodnie z informacjami generowanymi automatycznie przez stronę internetową. Przy czym nie może tego dokonać wbrew postanowieniom zawartych umów opisanych w regulaminie.

 

Rozdział IV

Usługi serwisu

 1. Część edukacyjna
 2. Część edukacyjna serwisu obejmuje kurs na temat przewlekłej choroby nerek skierowany do lekarzy wykonujących praktykę lekarską, zwany w dalszej części „Kursem”.
 3. Kurs jest certyfikowany przez Polskie towarzystwo Medycyny Rodzinnej i Polskie Towarzystwo Nefrologiczne.
 4. Kurs jest dostępny wyłącznie dla lekarzy posiadających numer prawa wykonywania zawodu.
 5. Kurs składa się z:

– materiału video (o długości około 5 godzin) podzielonego na lekcje,

– materiałów tekstowych,

– case study,

– pytań testowych.

 1. Kurs nie zawiera reklam,
 2. Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę, którego zaliczenie umożliwia ukończenie kursu.
 3. Aby zaliczyć test nalży udzielić poprawnych odpowiedzi na minimum 60 % pytań objętych testem.
 4. Zaliczenie testu uprawnia lekarza do otrzymania certyfikatu ukończenia kursu (w formie dokumentu elektronicznego) i umożliwia skorzystanie z części badawczej serwisu (opisanej w części B poniżej).

 

 

Część Badawcza

 1. Część badawcza serwisu umożliwia prowadzenie badania epidemiologicznego w zakresie przewlekłej choroby nerek, jej wczesnej diagnostyki i leczenia u pacjentów z grupy ryzyka (zdefiniowanej w umowie zawartej pomiędzy administratorem serwisu a podmiotem leczniczym).
 2. Skorzystanie z części badawczej wymaga zwarcia umowy pomiędzy podmiotem leczniczym a administratorem określającej warunki współpracy.
 3. Umowa, o której mowa w ust. 2 powyżej jest zawierana w formie elektronicznej z użyciem bezpiecznych podpisów elektronicznych weryfikowalnych za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub w tradycyjnej formie pisemnej.
 4. Z części badawczej może skorzystać jedynie lekarz wykonujący praktykę lekarską w ramach podmiotu leczniczego, związanego z administratorem umową, o której mowa w ust. 2 i 3 powyżej.
 5. Warunkiem skorzystania przez użytkownika będącego lekarzem z części badawczej jest uprzednie ukończenie kursu i otrzymanie certyfikatu jego ukończenia po zaliczeniu testu sprawdzającego wiedzę (obszernie opisanych w części A powyżej).
 6. Użytkownik/lekarz, który spełnia wymogi zawarte w ust. 4 i 5 powyżej i wykonał badanie pacjentów z tzw. grupy ryzyka w zakresie przewlekłej choroby nerek (kreatynina w osoczu, kreatynina i albumina w moczu) wprowadza w dedykowanym formularzu w części badawczej serwisu dane medyczne pacjentów z tzw. grupy ryzyka.
 7. Szczegółowo obowiązki lekarza określa umowa powołana w ust. 2 i 3 powyżej.

 

Rozdział V

Rozliczenie badań

 1. Za wykonanie badania i wprowadzenie danych medycznych pacjenta przez lekarza opisane w rozdziale IV lit. B zgodne z wymogami nin. regulaminu zarejestrowany podmiot leczniczy w ramach którego lekarz/użytkownik świadczy praktykę lekarską otrzymuje zwrot kosztów badania i wynagrodzenie.
 2. Wynagrodzenie i zwrot kosztów badania są wypłacane w wysokości i na warunkach określonych w umowie wskazanej w rozdziale IV lit. B ust. 2 i 3 Regulaminu.

 

 

Rozdział VI

Odpowiedzialność

 1. Użytkownicy (lekarze i podmioty lecznicze) zobowiązani w ramach wszelkiej aktywności w serwisie działać w granicach obowiązującego prawa i zasad sztuki lekarskiej oraz etyki zawodowej.
 2. Użytkownicy (lekarze i podmioty lecznicze) ponoszą odpowiedzialność cywilnoprawna, karną i dyscyplinarną za swoje działania związane z aktywnością w serwisie, w szczególności za zgodność przeprowadzanych badań z zasadami sztuki lekarskiej, etyki lekarskiej oraz rzetelność danych medycznych, na podstawie i w granicach prawa.

 

Rozdział VII

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu i świadczonych usługach należy zgłaszać administratorowi na adres e – mail pytania-kurs@ptmr.info.pl.
 2. Administrator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od chwili jej otrzymania i poinformować o tym reklamującego użytkownika w formie wiadomości e – mail.

 

Rozdział VIII

Rozwiązywanie sporów

 1. Wszelkie spory powstałych pomiędzy administratorem a użytkownikami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w sposób polubowny.
 2. W wypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w sposób opisany w ust. 1 powyżej zostaje ono poddane sądom rzeczowo i miejscowo właściwym dla siedziby administratora.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (U. z 2020 r. poz. 1740 j.t.).) i innych aktów prawnych prawa polskiego.
 2. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, w takim wypadku nowe zapisy wchodzą w życie z chwilą publikacji regulaminu na stronie serwisu i powiadomienia zarejestrowanych użytkowników o dokonanych zmianach w formie wiadomości e – mail zawierającej link do nowego regulaminu.
 4. Użytkownik chcąc kontynuować korzystanie z serwisu po zmianie regulaminu zobowiązany jest zaakceptować treść regulaminu w nowym brzmieniu najpóźniej przy najbliższym logowaniu dokonywanym po wprowadzeniu zmiany.
 5. Zamiana regulaminu nie ma wpływu na prawa i obowiązki administratora i Użytkowników powstałe przed jej wejściem w życie.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2022 roku.