Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej (PTMR) zostało utworzone w roku 1999. Towarzystwo jest organizacją interdyscyplinarną, zrzeszającą wszystkich zainteresowanych medycyną rodzinną, przede wszystkim lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej.

 

Misją Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej jest upowszechnianie najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie szeroko rozumianej medycyny rodzinnej, umożliwianie wymiany doświadczeń i informacji na temat medycyny rodzinnej, służenie jako płaszczyzna współpracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ze specjalistami różnych dyscyplin medycznych, inspirowanie lekarzy rodzinnych do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zachęcanie lekarzy rodzinnych do twórczej pracy naukowej i rozpowszechnianie wyników ich badań, opiniowanie aktów prawnych dotyczących systemu ochrony zdrowia i kształcenia kadr medycznych oraz udział w dyskusjach nad rozwojem systemu ochrony zdrowia w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem medycyny rodzinnej i POZ).

 

Towarzystwo realizuje swoją misję między innymi poprzez edukację lekarzy rodzinnych i POZ w różnych formach ustawicznego kształcenia (kongresy, konferencje szkoleniowe i warsztaty, a także szkolenia on-line), działalność wydawniczą w zakresie medycyny rodzinnej (podręczniki i czasopisma z dziedziny medycyny rodzinnej), opracowywanie (również we współpracy z innymi towarzystwami naukowymi) rekomendacji i zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego dla lekarzy pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej, udział przedstawicieli towarzystwa w pracach zespołów (m. in. zespołów powoływanych przez Ministra Zdrowia, zespołu akredytacyjnego dla placówek POZ, Państwowej Komisji Egzaminacyjnej), współpracę z innymi towarzystwami i organizacjami, działającymi na rzecz rozwoju medycyny rodzinnej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz kształcenia profesjonalnych kadr medycznych.

Polskie Towarzystwo Nefrologiczne

Polskie Towarzystwo Nefrologiczne powstało podczas założycielskiego I Zjazdu, który odbył się w Bydgoszczy w dniach 10–11 września 1983 roku i był połączony z Konferencją naukową Sekcji Nefrologicznej Towarzystwa Internistów Polskich. Pomysłodawcą i motorem tego przedsięwzięcia był prof. Franciszek Kokot piastujący już wysokie funkcje w międzynarodowych gremiach nefrologicznych, który przekonał do tego wielu polskich nefrologów z prof. Kazimierzem Bączykiem, prof. Zenonem Szewczykiem i prof. Kazimierzem Trznadlem na czele. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Zjazdu był doc. Edmund Nartowicz. Prof. Tadeusz Orłowski z rekomendacji prof. Andrzeja Manitiusa został wybrany pierwszym Prezesem PTN.

Towarzystwo reprezentuje środowisko nefrologów - działa na rzecz rozwijania i propagowania zdobyczy nauki w dziedzinie nefrologii, dializoterapii i transplantacji nerek, a także rozwiązywania bieżących problemów w zakresie promocji zdrowia nerek. Celem PTN jest też inspirowanie członków Towarzystwa do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także inicjowanie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie nefrologii, dializoterapii i transplantacji nerek. PTN zajmuje się również upowszechnianiem wiedzy o postępach nefrologii wśród lekarzy i pracowników ochrony zdrowia innych specjalności.