§ 1 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U. UE L119 z 4 maja 206 r. str. 1)

 

§ 2.  Postanowienia Ogólne

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Interaktywne Medutools Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Wewnętrznej 5, 31-332 Kraków, działające na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000491636, posiadającym NIP: 9452177078, REGON: 123018424 (zwany dalej Administratorem) email: pytania-kurs@ptmr.info.pl.

Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności przyjmuje się następujący słowniczek: 

1. „Klient” czyli osoba korzystająca z serwisu internetowego www.pchn.edu.pl, zastąpiona została w niektórych miejscach
określeniem „Ty”,  

2. „Administrator” czyli Wydawnictwo Interaktywne Medutools Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Wewnętrznej 5, 31-332 Kraków, działające na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000491636, posiadającym NIP: 9452177078, REGON: 123018424 email: pytania-kurs@ptmr.info.pl (zwane dalej Administratorem) zastąpione zostało w niektórych miejscach określeniem „My”,

3. „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. 

 

§ 3. Administrator Danych i proces ich przetwarzania.

Wydawnictwo Interaktywne Medutools Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jest administratorem danych osobowych klientów zarejestrowanych w serwisie internetowym www.pchn.edu.pl. Oznacza to, że jeśli zdecydują się Państwo na rejestrację w serwisie „www.pchn.edu.pl” to zobowiązani są Państwo podać następujące dane osobowe:

1. imię i nazwisko/firma,

2. data urodzenia,

3. adres zamieszkania/siedziba i adres firmy,

4. adres e – mail,

5. numer telefonu,

6. numer NIP,

7. numer REGON.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa podania przez Klienta danych określonych jako obowiązkowe uniemożliwia rejestrację w serwisie i skorzystanie ze świadczonych usług (chyba, że określoną kategorie danych oznaczono w panelu rejestracji jako fakultatywną – wówczas brak jej wskazania nie uniemożliwia rejestracji).

 

Dane osobowe przetwarzane są: 

1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.

 

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: pytania-kurs@ptmr.info.pl.

Administrator ma prawo udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania), lub współpracującym z administratorem, np. biuru rachunkowemu, kancelarii prawnej i innym.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 

§ 4. Pliki cookies

Witryna www.pchn.edu.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera. Kiedy wykorzystywana przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby zapewnić jej bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z plików logu serwera (patrz § 5), które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody korzystania z naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy serwis w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies: sesyjne oraz tymczasowe i stałe zapisywane na twardym dysku komputera. 

Pliki cookies służą do:

1. zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć

2. umożliwienia zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej 

3. umożliwienia „zapamiętania” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

 

§ 5  Pliki logów

Podczas wizyt na stronie internetowej serwisu udostępniane są dane dotyczące zachowania użytkownika, które zapisywane są w plikach logów – tak zwanych plikach logu serwera. W ten sposób tworzone są zbiory obejmujące następujące dane (data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, adres IP, URL strony referencyjnej, z której użytkownik został przekierowany, pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej). Wskazane rekordy danych pliku logu służą zapewnienia bezpieczeństwa serwerów.

 

§ 6. Zmiana polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszej polityki prywatności, w szczególności w związku z ciągłym rozwojem technologii IT.