INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Jako Wydawnictwo Interaktywne Medutools Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Wewnętrznej 5, 31-332 Kraków, działające na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000491636, posiadającym NIP: 9452177078, REGON: 123018424 (zwany dalej Administratorem), w świetle przepisów jesteśmy administratorem danych osobowych Państwa jako naszych podwykonawców. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

 1. Jakie z Państwa danych są gromadzone i przetwarzane?
 1. imię i nazwisko/firma,
 2. data urodzenia,
 3. adres zamieszkania/siedziba i adres firmy,
 4. adres e – mail,
 5. numer telefonu,
 6. numer NIP,
 7. numer REGON
 1. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe uzyskane przy wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie przez Administratora wykorzystujemy w następujących celach:

Zapewnienia wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.

– realizacji praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez Państwa z Administratorem,

– wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych.

      Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

– przez czas wykonywania obowiązków umownych,

– przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe;

– przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonywania obowiązków.

  

 1. Komu przekazujemy Państwa dane?

Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj. upoważnionym pracownikom, 

Innym administratorom danych przetwarzających Państwa dane we własnym imieniu, tj.

– biuru rachunkowemu,

– firmom kurierskim,

– kancelarii prawnej, 

– podmiotom obsługującym płatności elektroniczne.

 1. Czy Państwa dane trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Obecnie Państwa dane nie są przekazywane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię). W najbliżej przyszłości nie ma również planów, by przekazywać Państwa dane poza tenże obszar.

 1. Uprawnienia przysługujące Państwu.

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

– sprostowanie (poprawienie) danych,

-usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych,

-ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych- stosownie do złożonego wniosku),

-dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),

-przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa ( w zakresie określonym w art. 20 RODO)

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek albo osobiście pod adresem siedziby Administratora tj. ul. Wewnętrzna 5, 31-332 Kraków albo też wysyłając przedmiotowy wniosek na w/w adres za pomocą poczty polskiej lub za pomocą poczty elektronicznej na podany adres e –mail administratora.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

 1. Prawo sprzeciwu

Ponadto, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją będą mogli Państwo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych
jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, 

W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia Państwa wniosku nie będziemy mogli już przetwarzać danych osobowych, które zostały objęte sprzeciwem, chyba że zostaną przez nas wykazane:

– ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub

-podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Zgoda 

Jeżeli wykorzystywanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonywania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystywania Państwa danych. Taką zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać- jednocześnie nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystywania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody.

 1. Skarga

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.